Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 54
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านการวิจัยและประเมินแบบผสานวิธี
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 60,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ศิวะพร ภู่พันธ์
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย