Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 58
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 1,980,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 24 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 08 พฤศจิกายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - สุณีย์ กัลยะจิตร
แหล่งทุน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ