Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 59
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการประเมินผลปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการภารกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 500,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 15 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 13 พฤศจิกายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - สุณีย์ กัลยะจิตร
แหล่งทุน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ