Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 6
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 1,800,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 03 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 29 พฤศจิกายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - เสาวลี แก้วช่วย
แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ