Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 61
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 473,020 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 พฤศจิกายน 2563
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 31 พฤษภาคม 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - สุภาภรณ์ สงค์ประชา
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ