Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 62
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 450,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 23 กรกฎาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 19 พฤศจิกายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - อริศรา เล็กสรรเสริญ
แหล่งทุน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ