Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 7
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเพื่อหยุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 100,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - แสงเทียน อยู่เถา
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย