โครงสร้างการบริหาร สำนักงานคณบดี

โครงสร้างการบริหาร สำนักงานคณบดี 2021-08-13T13:07:32+00:00

ภาระหน้าที่

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีเลขานุการคณะเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณบดีมีการแบ่งงานภายในประกอบด้วย 4 งานหลัก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการแบ่งงานภายในของสำนักงานอธิการบดีเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ได้แก่

หัวหน้างาน

นางนวพร อัมพวา
หัวหน้างานบริหารจัดการ
navaporn.chi@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1516

นายสราวุธ แพพวก (รักษาการแทน)
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
sarawut.par@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1016

นาง ศิริพร ทองสมคิด
หัวหน้างานศึกษา
siriporn.ton@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1014

นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มผกา 
หัวหน้างานคลังและสินทรัพย์
tanyarat.pum@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1117

หัวหน้าหน่วย

นางธันยาพร ลักษณะ
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
thanyaporn.luk@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1110

นายสราวุธ แพพวก
หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป
sarawut.par@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1016

นายสราวุฒิ สุขเกลอ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
sarawut.sul@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1015

นางณภาส์ณัฐ คงคารัตน์
หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
naphanat.kon@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1515

ติดต่อสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-2800-2840-78
โทรสาร 0-2441-9738
เว็บไซต์หน่วยงาน http://sh.mahidol.ac.th/sh/