โครงสร้างการบริหาร สำนักงานคณบดี

โครงสร้างการบริหาร สำนักงานคณบดี 2020-12-01T15:30:36+00:00

เลขานุการคณะ

หัวหน้างาน

นางนวพร อัมพวา
หัวหน้างานบริหารจัดการ
navaporn.chi@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1516

นายสราวุธ แพพวก (รักษาการ)
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
sarawut.par@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1016

นาง ศิริพร ทองสมคิด
หัวหน้างานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
siriporn.ton@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1014

นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มผกา 
หัวหน้างานคลังและสินทรัพย์
tanyarat.pum@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1117

หัวหน้าหน่วย

นางธันยาพร ลักษณะ
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
thanyaporn.luk@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1110

นายสราวุธ แพพวก
หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป
sarawut.par@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1016

นายสราวุฒิ สุขเกลอ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
sarawut.sul@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1015

นางณภาส์ณัฐ คงคารัตน์
หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
naphanat.kon@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1515

ภาระหน้าที่

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีเลขานุการคณะเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณบดีมีการแบ่งงานภายในประกอบด้วย 4 งานหลัก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการแบ่งงานภายในของสำนักงานอธิการบดีเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ได้แก่

ชื่อกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการคณะ
1. งานบริหารจัดการ นวพร อัมพวา
2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สราวุธ แพพวก (รักษาการ)
3. งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ศิริพร ทองสมคิด
4. งานคลังและสินทรัพย์ ธัญญรัตน์ พุ่มผกา
ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน
1. หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาและศิษเก่าสัมพันธ์
2. หน่วยทรัพยากรบุคคล ธันยาพร ลักษณะ
3. หน่วยบริหารทั่วไป สราวุธ แพพวก
4. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สราวุฒิ สุขเกลอ
5. หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์

ติดต่อสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-2800-2840-78
โทรสาร 0-2441-9738
เว็บไซต์หน่วยงาน http://sh.mahidol.ac.th/sh/