จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“หลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding: MC)” หัวข้อ“การเสริมทักษะและพัฒนาการให้รหัส ICD ระดับกลาง (Medical Coding Intermediate Level: MCIL)” รุ่นที่ 10

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“หลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding: MC)” หัวข้อ“การเสริมทักษะและพัฒนาการให้รหัส ICD ระดับกลาง (Medical Coding Intermediate Level: MCIL)” รุ่นที่ 10

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สรุปผลการจัดอบรม ภาพถ่ายกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding: MC)” หัวข้อ “การเสริมทักษะและพัฒนาการให้รหัส ICD ระดับกลาง (Medical Coding Intermediate Level: MCIL)” รุ่นที่ 10 ในวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องจิตรลดา โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและรหัสหัตถการได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลโรค สาเหตุการเกิดโรค และการรักษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมากขึ้น และลดความผิดพลาดด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
 2. เพื่อพัฒนาการให้รหัสโรคตามรูปแบบการให้รหัสโรคด้วยเอกสารการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ตามเอกสารฉบับใหม่ (Version 2010)
 3. เพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ และการสอบเลื่อนชั้นด้านการให้รหัสโรคต่อไป
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรเวชระเบียน หรือเวชสถิติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 2. เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ เวชระเบียน เวชสถิติ ประจำโรงพยาบาล และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่มีประสบการณ์ในการให้รหัสโรคไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. แพทย์ หรือบุคลากรที่ดูแลงานด้านเวชระเบียน เวชสถิติ เวชสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้รหัสโรค หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการให้รหัสโรคไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4. บุคลากรอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร การให้รหัสโรค (Medical Coding : MC) หัวข้อ การเสริมทักษะและพัฒนาการให้รหัส ICD หรือ หลักสูตรการให้รหัสโรคระดับต้นจากสถาบันอืน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้รหัสโรคและรหัสหัตถการตาม ICD-102010 และ ICD-9-CM Ver.2010 ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านรหัสโรคและรหัสหัตถการในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตการไปใช้ในการปรับตำแหน่งให้มีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ
 4. มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 5. ส่งผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
2019-01-17T11:52:37+00:00