จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สรุปผลการจัดอบรม ภาพถ่ายกิจกรรม

งานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากการเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง

ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรหลักโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากรอีกนับสิบท่านจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก รวมจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คณาจารย์ 23 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 7 คน จาก 16 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ มรภ.เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

        ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ในรูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ ลำดับขั้นการจัดกิจกรรมเหมาะสม และมีเอกสารและสื่อตรงกับเนื้อหาของกิจกรรม โดยมีความพึงพอใจมากในการใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจมากที่สุด ในการถ่ายทอดความรู้ชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ และมีความสามารถในการตอบข้อซักถาม

ด้านคณะทำงาน มีความพึงพอใจมากที่สุด ในการให้คำแนะนำชี้แจงเข้าใจงานเป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การให้บริการด้วยความเสมอภาค และมีกิริยามารยาทที่เป็นมิตร

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมาก ในความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีครบถ้วน วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งาน อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม

ข้อเสนอแนะในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คือ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความลงวารสารนานาชาติได้เป็นอย่างดี ใช้จัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงาน ใช้สร้างและพัฒนาบทความ ใช้ประยุกต์การทำวิจัย ใช้สืบค้นข้อมูล ใช้แนวคิดและคำแนะนำของอาจารย์แต่ละท่านในการต่อยอดการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์วารสารวิชาการ และใช้สอนนักศึกษา

ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป คือ 1) เจาะลึกระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) เทคนิคทางสถิติขั้นสูงในการวิจัย 3) การเขียนขอทุนวิจัยในประเทศไทย-ต่างประเทศ 4) เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง 5) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TCI กลุ่ม 1 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 6) ค่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ 7) การฝึกปฏิบัติการเขียนบทความภาษาไทย-อังกฤษ 8) การตั้งชื่อเรื่อง ชื่อบทความ และการทำเค้าโครงงานวิจัย

ข้อเสนอแนะจากการอบรมครั้งนี้ คือ ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรทุกคน และควรแจกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อสามารถสร้างเครือข่ายกันต่อไป

      สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

จากการที่หลากหลายหน่วยงานให้ความสนใจส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรม แสดงให้เห็นว่าการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน อันเป็นที่ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่บุคลากร หน่วยงาน และสังคมโดยรวม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้สร้างความเข้าใจในการนำกลยุทธ์ เทคนิควิธีการ รูปแบบ ไปวางแผน จัดเตรียม หรือปรับใช้การเขียนบทความวิจัยของตนเอง เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานในวารสารฐานสากล ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

ทั้งนี้ทางผู้จัดการอบรม ขอขอบพระคุณในการให้ความไว้วางใจเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานของเรา และขอน้อมรับคำติชมของทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สามารถจัดอบรมในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมและสังคมต้องการให้จัดในครั้งต่อไป

2019-01-17T11:51:30+00:00