การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สรุปผลการจัดอบรม ภาพถ่ายกิจกรรม

หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภายใต้พันธกิจการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรให้เป็นเลิศด้านการวิจัย มีวิธีคิดที่เป็นระบบ และสามารถทำการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมได้ และด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยจากต่างประเทศคือ Maastricht University Netherlands จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือการจัดอบรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการวิจัยดังนั้นเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจด้านการวิจัยดังกล่าวบรรลุผลจึงดำเยิยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก Mart Van Dijk (Maastricht University Netherlands) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยและงานของตนเองได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในทำงานวิจัย และบทความทางวิชาการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ ทำให้ทีมวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัย และสามารถเขียนรายงานการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม ทีมวิจัย จำนวน 5 คนนักศึกษาหรือบุคลลากรที่สนใจ จำนวน 20 คนรวม 25 คน

ที่มา: http://www.sh.mahidol.ac.th/gsh/th/5317

2021-03-18T10:12:23+00:00