Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
     
โครงการครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทุนการศึกษา
กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564

วันที่ 01 เมษายน 2564 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะภายใต้โครงการ Care the Whale ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สิ่งแวดล้อม
โครงการ “สังคม YOU เทิร์น ภายใต้แคมเปญ YOU เทิร์น คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์”

วันที่ 01 มิถุนายน 2564 สิ่งแวดล้อม
โครงการ “งดหลอด เต่าปลอดภัย”

วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 สิ่งแวดล้อม
โครงการครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทุนการศึกษา
Public Lecture on "Global Migration and Sustainable Development in the Era of Covid-19: Implications for Thailand and its Communities

วันที่ 30 มีนาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1"

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
การลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติการของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
การนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
การรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 06 กรกฎาคม 2564
การนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของคณะฯ ผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 569

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
การติดตามและประเมินผลส่วนงานปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 06 พฤษภาคม 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

วันที่ 02 มีนาคม 2564
การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กิจกรรมทำกระทง และประกวดกระทง ในโครงการ “ครอบครัวสังคมสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2565”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัย กับ University of Laos, Lao PDR.

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ความร่วมมือทางวิชาการ
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของ ผศ. ดร. โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 วิชาการ