Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
 

ปรัชญา : ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่ มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน : ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

วิสัยทัศน์ (Vision) : สร้างคน สร้างความรู้ ขับเคลื่อนไทย เชื่อมโยงโลก เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Missions)

     1.จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุค Disruptive Innovation

     2.สร้างงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก

     3.ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่การชี้นำเชิงนโยบายและสังคม

     4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

     5.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

เป้าประสงค์ (Objectives)

     1.ส่งเสริมเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ

     2.พัฒนาสังคมด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

     3.บูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปฏิบัติงาน

 

ค่านิยมหลัก(Core Values) :

     M = Mastery เป็นผู้ฉลาดรอบรู้
     A = Altruism ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
     H = Harmony มีความเป็นเอกภาพ ประสานเป็นหนึ่งเดียว
     I = Integrity มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม
     D = Determination มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมานะ
     O = Originality มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
     L = Leadership มีความเป็นผู้นำ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

     1.Glocalization

     2.TRS Integration

     3. Management Eco-system