บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์”
โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดชฉายอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล และคุณดาระวี เหลืองไพโรจน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings

2021-08-18T13:30:22+07:00
X