Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

         ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ภาควิชาสังคมศาสตร์ ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพและความสามารถทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเป็นที่ยอมรับของสังคมเสมอมาภาควิชาสังคมศาสตร์ได้มีการดำเนินงานด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีการปรับปรุงการดำเนินงานในทุกๆด้าน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์และพันธกิจการทำงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การบริหารงานของภาควิชาสังคมศาสตร์ดำเนินการภายใต้การบริหารของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. อรรถพล กาญจนพงษ์พร เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของภาควิชาฯให้ไปสู่เป้าหมายและมีประธานหลักสูตรต่างๆ ได้ประสานความร่วมมือกันในการปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯมีประสิทธิภาพ ภายใต้สมรรถนะหลัก คือ ประยุกต์ศาสตร์ทางสังคม การนำศาสตร์ทางสังคมมาประยุกต์ด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ