Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ภาควิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Buddhist Textual Studies (International Program)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

หลักสูตรปรัชญาดุษฑีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม