Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

Publications


Filter : Rows :

Author :
Title / Keyword :

ชื่อ
1โฆษ์การ ฤกษ์ศาสติวงษ์ ประเสริฐไชย สุขสอาด (2024). การพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสของสโมสรในประเทศ” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2ประเสริฐไชย สุขสะอาด และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์. (2023). ความต้องการจําเป็นทางด้านสมรรถนะดิจิทัลในช่วงเวลาวิกฤติของผู้บริหารและครูพลศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันตก.
3Boonanegpat, S. and Kitcharoen, P. (2023). A phenomenological study of parental involvement in children’s homeschooling .
4จอมขวัญ โยธาสมุทร, วิรุฬ ลิ้มสวาท, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, คนางค์ คันธมธุรพจน์ และ คณะ (2023). การประเมินการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพในประเทศไทย.
5Theerapat Ungsuchaval, Piyapong Boossabong, Kris Hartley (2023). Public policy education in Thailand: from caged pedagogy to disciplinary Independence?.
6Theerapat Ungsuchaval (2023). NGOs and Civil Society in Thailand: Metagovernance and the Politics of NGO Funding.
7Chokprajakchat, S. , Techagaisiyavanit, W. , Mulaphong, D. , ... Kuanliang, A. , Laosunthorn, C. (2023). Chokprajakchat, S. , Techagaisiyavanit, W. , Mulaphong, D. , ... Kuanliang, A. , Laosunthorn, C. (2023). Tracking violence in Thailand: The making of violent crime index. Security Journal. https://doi.org/10.1057/s41284-023-00369-2.
8แสงเทียน อยู่เถา และ สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล (2023). การพัฒนาต้นแบบรายวิชาออนไลน์ทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
9Theerapat Ungsuchaval (2023). NGOization.
10Theerapat Ungsuchaval (2023). Policy analysis in central government. Policy Press.
11Theerapat Ungsuchaval (2023). Non-traditional policy studies in Thailand. Policy Press.
12Techagaisiyavanit, W. , Chokprajakchat, S. , Mulaphong, D. (2023). Techagaisiyavanit, W. , Chokprajakchat, S. , Mulaphong, D. (2023). Reterritorializing Thailand's Transnational Space? The Host State's Policy Silence in Countering Transnational Repression and the Facilitation of Extraterritorial Space-Making. World Affairs. https://doi.org/10.1177/00438200231176821.
13Theerapat Ungsuchaval, Wachirawat Ariyasirichot (2023). The role of the community sector and civil society in policy analysis. Policy Press.
14ประเสริฐไชย สุขสอาด ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ (2023). การเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นทางด้านสมรรถนะดิจิทัลในสถานการณืวิกฤติของผู้บริหารและครูพลศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันตก. . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
15ประเสริฐไชย สุขสอาด (2023). การละเมิดเครื่องหมายการค้า ศึกษาปัจจัยเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
16ภีรชาติ ยิ้มทอง ประเสริฐไชย สุขสอาด (2023). ความสำเร็จในการบริหารการจัดการด้านกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ.
17Sukanya Chongthawonsatid (2023). Factors associated with mammograms and pap smears screening: A national survey in Thailand.
18อรพรรณ มณีเนตร, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ (2023). ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสทางการแพทย์ในประเทศไทย.
19อภิศักดิ์ พุดซ้าย, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ (2023). ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความคลาดเคลื่อนในการให้ยาร่วมกับระบบสั่งยาโดยแพทย์ทางคอมพิวเตอร์ของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี..
20Sittichai Thongworn (2023). Family Resilience: A Concept for Coping with Family Crisis.
21Li, X. and Longpradit, P. (2022). The Effectiveness of Guideline to Improve Intercultural Sensitivity in Cross-Cultural Management.
22Sonsri., G and Banphot., N. (2022). Guidelines for mining management in the social science dimension of industrial ceramic materials..
23Petchtam, K. and Limwongsaku, K. (2022). Quality of Life in the King's Properties: A Case Study of Polices' Work Towards Thais' Happiness Through Crime Prevention.
24Limkriengkrai, J. (2022). Social Entrepreneurial Ecosystem in Thai Universities.
25Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Citizen engagement in coproductive community services: Examining the influence of community attachment, trust in the local government, and the leadership of local elected officials. Community Development. doi.org/10.1080/15575330.2022.2127155.
26Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Social undermining in public sector organizations: Examining its effects on employees’ work attitudes, behaviors, and performance. Public Organization Review. doi.org/10.1007/s11115-022-00652-7.
27Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Does meritocracy produce desirable outcomes for public organizations? Results of a worldwide expert survey from 149 nations. Public Integrity. doi.org/10.1080/10999922.2022.2074763 .
28Zhuang, L. and Longpradit, P. (2022). Digital Competence Needs for Primary School Teachers in Hainan Province, China. In Proceedings of The 1st International Teacher Education Network Conference (ITEN). Bangkok: Kasetsart University.
29Phanphairoj, C. and Kitcharoen, P (2022). Community-Based Enterprises Learning for Sustainability in Management and Community Livelihood Assets.
30Boontantrapiwat, T. & Kitcharoen, P (2022). The effect of organizational and individual-related variables on organizational commitment of teachers: A meta-analysis.
31Guo H, Kitcharoen P, Phukao D, Poopan S (2022). The causal relationship between social support and psychological well-being among undergraduate students in North China. .
32Felix, M.S., Kitcharoen, P., Cheurprakobkit, S., Phuc Le, T.N., Guo, H. and Jin, W (2022). Scoping review: Neglect of the elderly by nuclear family members.
33Boontantrapiwat, T. and Kitcharoen, P. (2022). Strategies for the Development of the Organizational Commitment of Private School Teachers: A Mixed Methods Research. .
34Theerapat Ungsuchaval, Kanang Kantamaturapoj, Pattara Leelahavarong, Jomkwan Yothasamut, Kunnatee Ponragdee, Juthamas Prawjaeng, Phorntida Hadnorntun (2022). Advocating evidence-informed policy in Thailand: The case of the development of bicycle commuting policy framework.
35ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2022). Governance 101: ความหมายและรูปแบบที่หลากหลาย.
36Sangtien Youthao and Saksiwan Songsiriworakul (2022). A Statistical Process Development Model in Thesis Writing for Graduate Students at Mahidol University in Thailand.
37ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, สุภาภรณ์ สงค์ประชา (2022). กำเนิดและพัฒนาการของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่: กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่.
38ธนารีย์ ศรีฤทธิ์, ปรียาภรณ์ ตัวสระเกษ และ แสงเทียน อยู่เถา (2022). การสำรวจปัญหาการเข้ารับบริการทางสุขภาพในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ.
39Kitcharoen, P. and Youthao, S. (2022). Best Practice for the Management to Stop the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Thailand.
40Theerapat Ungsuchaval, Weerasak Putthasri, Nanoot Mathurapote, Phruksa Sinluenam, Khanitta Sae-iew, Kotchamon Sukyoyot (2022). Social Participation Mechanisms in Governmental Response to COVID-19 in Thailand.
41Sukanya Chongthawonsatid, Attapol Kanjanapongporna (2022). Factors affecting online learning for undergraduate students in medical records major, Mahidol University.
42Sukanya Chongthawonsatid (2022). Socioeconomic status and health condition of the older adult and elderly population in Thailand.
43ศศิรา วรรณสถิตย์, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, พรณรงค์ โชติวรรณ, ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก (2022). คุณภาพของการสรุปสาเหตุการตายต้นกาเนิดด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด.
44กมลชนก ศิริบัญชาชัย, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, อารีศักดิ์ โชติวิจิตร (2022). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังระดับเอวของโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนจากความเสื่อม:การศึกษาแบบย้อนหลังและติดตาม.
45Piyanat Prathomwong, Pagorn Singsuriya (2022). Ethical Framework of Digital Technology, Artificial Intelligence, and Health Equity.
46ปิยณัฐ ประถมวงษ์, ปกรณ์ สิงห์สุริยา (2022). โครงการปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม .
47ธานี สุวรรณประทีป วุฒินันท์ กันทะเตียน และพงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี (2022). รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย. ศูนย์พุทธศาสน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
48Wang, X. and Longpradit, P. (2021). Development of a Teacher Guideline for Wisdom Education Management in Teaching and Learning in Yunnan’s Secondary Schools. AU Virtual International Conference, Assumption University. Assumption University, Thailand.
49Kantatian, W. (2021). A Buddhist Monk as a volunteer: Conflict or not conflict with the Doctrine and the Discipline (Dhammavinaya).
50Chansaengsee, S., Longpradit, P., Niramitchainont, P. and Leksansern, A. (2021). Phenomenon of Boredom of Online Activity in COVID-19 Outbreak Causing Dysfunctional Behavior of Teenagers for Creating Virtual Reality Classroom Prototype..
51Thitiset, T., Damrongsakkul, S., Yodmuang, S., Leeanansaksiri, W., Apinun, J. and Honsawek, S. (2021). A novel gelatin/chitooligosaccharide/demineralized bone matrix composite scaffold and periosteum-derived mesenchymal stem cells for bone tissue engineering..
52Petchtam, K. and Poonyarith, S. (2021). Harm Reduction: Policy for Social Justice.
53ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, คนางค์ คันธมธุรพจน์ (2021). การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม: การทบทวนกรอบคิดเบื้องต้น. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
54Yodthong, A. (2021). Buddhist Ethics of Sexual Intercourse with AI Robot Citizen. .
55Chokprajakchat, S., Techagaisiyavanit, W., and Lyavarakul, T. (2021). How a Halfway House Became a Road Toward Freedom: A Case Study of the Kalatapae Community.
56Chongthawonsatid, S. (2021). Identification of Unmet Healthcare Needs-National Survey in Thailand..
57Nissapokin, P., Suttawet, C., Sirisunhirun, S. Woraphong, S. and Komonweeraket, K. (2021). Industrial waste management and management of government networks in the improvement of public service provision: An explanation and suggestion for new ways of industrial waste management supporting sustainable development policy..
58Kitcharoen, P. and Youthao, S. (2021). Best Practice for the Management to Stop the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Thailand. .
59Yamnill, S. and McLean, G. N. (2021). Can action research sustain longitudinal change? A case study of Lumpaya community, Thailand. .
60Meemon, N., Paek, S. C., Pradubmook Sherer, P., Keetawattananon, W. and Marohabutr, T. (2021). Transnational mobility and utilization of health services in Northern Thailand.: Implications and challenges for border public health facilities..
61Felix, M. S., Kitcharoen, P., Ngoc Phuc Le, T. Min Wei, M., Puspitasari, D. C., Guo, H. and Jin W. (2021). Scoping review: Influence of cisgender male and female genders on health literacy of the elderly people. .
62Mulaphong, D., & Cheurprakobkit, S. (2021). Does police stop and search make everyone feel safe? Evidence from the United States..
63Sangtien Youthao and Somsak Amornsiriphong (2021). One health information management: health system reforms to support social well-being in Thailand.
64มนัสวี ธนารักษ์พงศกร, อภิชญา ตั้งจุฑารัตน์ และ แสงเทียน อยู่เถา (2021). การพัฒนาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก.
65Suksa-ard P. (2021). The Moral and the Ethical Awareness and the Trademark Infringement of the Entrepreneurs in Sports Industry. .
66สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล และ แสงเทียน อยู่เถา (2021). สารสนเทศการมุ่งเน้นผู้เรียน: สู่การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา.
67ปิยะพงษ์ บุษบงก์, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2021). นโยบายศึกษาจากหลากมุมมอง.
68วศิน ปั้นทอง, ชัยธวัช สีผ่องใส, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2021). เกมกับการสร้างความเป็นพลเมือง: บทเรียนจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (ประเทศไทย).
69Ratsadakorn Yimsabai, Sukanya Chongthawonsatid, Bura Sindhupakorn4 (2021). Quality of life in osteoarthritis knee undergoing total knee arthroplasty: Suranaree University of Technology Hospital.
70Sittichai Thongworn (2021). The development of COVID-19 outbreaks specific optimistic explanatory styles scale and the impacts of optimistic explanatory styles on stress during covid-19 outbreak: a pilot study in Thai university students.
71Sajjapanroj, S., Longpradit, P., and Polanunt, K. (2020). A Prototype of Google Dialog Flow for School Teachers’ Uses in Conducting Classroom Research.
72Kantatian, W. (2020). A Project to Study of Body of Knowledge on Public Welfare in Buddhist Scriptures. Journal of MCU Peace Studies.
73Sato, R. and Longpradit, P. (2020). A Design Prototype of International Student Application System in Japanese Universities.
74Gyeltshen, D. and Longpradit, P. (2020). An Evaluation of the Life Skill Education Program Implementation for its Enhancement in the Schools in Pema Gatshel District, Eastern Bhutan. AU Virtual International Conference, Assumption University. Assumption University, Thailand.
75Huang, N. and Longpradit, P. (2020). App-Based Oral English Teaching and Primary Students Engagement in Classroom. Rangsit University, Thailand..
76Srijuntrapun, P. (2020). Vulnerability and integrated adaptation guidelines for flood risks in the world heritage site: The historic city of Ayutthaya..
77Phummaraa, P. and Songpracha, S. (2020). The Development of Local Authority Personnel for Vision Forming and Sustainable Conservation Strategic Planning in Bangpakong River, Thailand..
78ปิยณัฐ ประถมวงษ์ (2020). การเป็นผู้กระทำการร่วม: เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์.
79ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, ชัชฎา กำลังแพทย์ (2020). กลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจัดการโควิด-19.
80Theerapat Ungsuchaval (2020). Reconciling Ideas of Governance Reform : New Public Manangement (NPM) and New Public Governance (NPG) in the Autonomization of the Thai state.
81Sangtien Youthao and Saowalee Kaewchuay (2020). The Development of Prototype Organizations for Physical Activity Promotion to Reduce Sedentary Behavior.
82จุฑามาศ ปัททุม, ชฎาพร สุขใส, ณญาดา ไหมคง และแสงเทียน อยู่เถา (2020). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน ของบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
83อรจิรา อยู่พิจิตร, อัจฉรียา เกตุพานิช, อัญณา หงษ์สุวรรณ และแสงเทียน อยู่เถา (2020). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรด้านเวชระเบียน ระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
84Yuthpong Chantrawarin (2020). Tense Situation of Chiang Khong Border Town Development toward Modernity under Chiang Khong's SEZ Policy And The Role of Local Social Movement . Mae Jo University .
85Longpradit, P., Chansaengsee, S., Niramitchainont, P. and Leksansern, A. (2019). Evaluation of the Effectiveness of AUN-QA-based Course Learning Outcomes: A Case Study in a Management Information System Course at Mahidol University.
86Kantatian, W., Phramaha Surasak Puccantaseno, and Maechee Kritsana Raksachom. (2019). Project of Buddhist Integration on Development of Knowledge and Health Supporting Process to Reduce Risk Factors.
87สุมนา ลีลาวณิชกุล. (2019). Religiosity and Happiness of the Muslim and non-Muslim Populations in Thailand..
88Kang, S. C., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C.-K. (2019). Kang, S. C., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C.-K. (2019). Public-private partnerships in developing countries: Factors for successful adoption and implementation. International Journal of Public Sector Management, 32(4), 334-351. doi.org/10.1108/IJPSM-01-2018-0001.
89Sangtien Youthao (2019). Information to Protect Tourists in Phuket Island.
90Saowalee Kaewchuay and Sangtien Youthao (2019). The Development of Computer Data System for Presenting the Athletics Competition Record in Thailand.
91พลาดร ภาภักดี และ แสงเทียน อยู่เถา (2019). สถานภาพปัญหาและสาเหตุของการใช้งานในการปรับปรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากการสแกนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล..
92Sittichai Thongworn (2019). Relationships between mindsets and weight control specific compensatory beliefs.
93Sittichai Thongworn (2019). Personality traits and self-regulation of weight control among undergraduate students.
94Sittichai Thongworn (2019). Self-regulation failure and its relations with compensatory beliefs.
95พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ อริศรา เล็กสรรเสริญ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และโสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูเจเนอเรชั่นวายในโรงเรียนของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร..
96โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ และอริศรา เล็กสรรเสริญ. (2018). การประเมินความต้องการจำเป็นของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ).
97สิทธิการณ์ พวงใต้, แสงเทียน อยู่เถา และทิพา ชาคร (2018). แนวทางการพัฒนาข้อมูลจำเป็นในการบันทึกเวชระเบียน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช.
98ทีปกรณ์ สู่พิภักดิ์ และ แสงเทียน อยู่เถา (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ.
99Kantatian, W. (2017). Monks as Plaintiffs: Should The Vinaya or The Laws be Respected ?.
100Kantatian, W. (2017). Landscape Architecture of Thai Temples, and Buddhist Integrated Learning and Health Promotion.
101Phra Suthithammanuwat (Thiab Sirinano), Kantatian, W. and Meesang, O. (2017). The Buddhism in Burma (Myanmar): History, Culture and Social Relationship..
102Phoraksa, T. (2017). Analyze the factors that caused female inmates to recommit in substance abuse cases..
103Singsuriya, P. (2017). Sufficiency economy and backdated claims of its application: Phooyai (Headman) Wiboon’s agroforestry and self-narrative.
104Kantamaturapoj, K. and Marshall, A. (2017). Providing organic food to urban consumers: case studies of supermarkets in Bangkok and metropolitan area..
105Rugchatjaroen, K. (2017). Success of Electronic Government Project in Bangkok Metropolis: An ITPOSMO Approach.
106Kaewchuay, S. and Youthao, S. (2017). The Development of Computer Data System for Presenting the Athletics Competition Record in Thailand. .
107สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล และ แสงเทียน อยู่เถา. (2017). สารสนเทศการมุ่งเน้นผู้เรียน: สู่การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา..
108ปิยะพร ศิริสุข, พชรวรรณ เลิศมงคลวุฒิชัย, พลอยวลิน ศรีสว่าง และแสงเทียน อยู่เถา (2017). แนวทางการลดความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องในการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.
109แสงเทียน อยู่เถา (2017). สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย: บูรณาการแนวคิดที่สะท้อนจากวิชาชีพด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาสิทธิผู้ป่วย.
110Lapasrada Jitwarin and Uthaithip Jiawiwatkul (2017). Development Model of “Community College Teachers’ Professional Learning Community”: A Case Study of Phang-nga Community College, Thailand. .
111Phra Suthithammanuwat (Thiab Sirinano) and Kantatian, W. (2015). Concepts and Processes of Social Morality Building.
112Kantatian, W. (2013). A Synthesis of Research on Buddhist Psychotherapy in Schizophrenia Patients.
113Phra Suthithammanuwat (Thiab Sirinano), Kantatian, W., Sirarojananan, M., Kamlangsinserm, S., and Vareesangthip, J. (2013). Phra Buddhist Principle of Kamma in Thai Society's Way of Life. Buddhist Research Institute, MCU, Thailand.
114Sangtien Youthao. (2009). Bhudha-Statistics : The concept of linking the Buddhism and Statistics.