Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ชื่อผลงาน Can action research sustain longitudinal change? A case study of Lumpaya community, Thailand.
ประเภทผลงาน Journal
ประเภทวารสาร ระดับชาติ
เจ้าของผลงาน ศิริพร แย้มนิล
ไฟล์ผลงาน Download
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ Human Resource Development International.
DOI DOI: 10.1080/13678868.2021.1904353.
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์