Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

Research


Filter : Rows :

Author :
Title / Keyword :
ปี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ Action
1 2566 test ปิยะนุช ท้าววิบูลย์
2 2566 Factors influencing substance abuse in minorities in the Mueang and Mae Fah Lung Districts เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
3 2566 Violence, trauma, and academic resilience of undergraduate students at Mahidol University เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
4 2566 Trademark infringement: A study of the moral factors of sports industry entrepreneurs in Thailand ประเสริฐไชย สุขสอาด
5 2565 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการนำแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย คนางค์ คันธมธุรพจน์
6 2565 ความต้องการจำเป็นทางด้านสมรรถนะดิจิทัลในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหารและครูพลศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันตก ประเสริฐไชย สุขสอาด
7 2565 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางการเห็นในการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ผ่านถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
8 2565 การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต สำหรับบุคคลทั่วไป ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
9 2565 การศึกษาปัญหาการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงออนไลน์และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย ร้อยตำรวจเอก สุธรรม เชื้อประกอบกิจ
10 2565 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการนำแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
11 2565 ข้อมูลและสถิติจำนวนเตียงโรงพยาบาลและบุคลากรเพื่อการจัดการสารสนเทศในการจัดทำนโยบายการเพิ่มเตียงและบุคลากรสำหรับบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย แสงเทียน อยู่เถา
12 2565 Youth Empowerment and Awareness Raising on Climate Impact Reduction (เสริมพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาวะโลกรวน) ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
13 2565 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านการวิจัยและประเมินแบบผสานวิธี ศิวะพร ภู่พันธ์
14 2565 โครงการการพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาของ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
15 2565 การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการฝึกปฏิบัติ วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจขั้นสูงจากปฏิบัติสู่การศึกษาวิจัยประเมินผล ดรุณี ภู่ขาว
16 2565 Social Participation Mechanisms in Governmental Response to COVID-19 in Thailand ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
17 2565 การศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประเสริฐไชย สุขสอาด
18 2565 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฤษณ์ รักชาติเจริญ
19 2565 Addressing the continuum of care among high-risk Thai men โธมัส อี. กวาดามูซ
20 2565 อิทธพลจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวกับผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำของไทยในความสัมพันธ์สามเส้า ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
21 2565 Financial crime: a pilot study on how Covid-19 causes financial and psychological distress among female elderly in Phra Khanong district Thailand เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
22 2565 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
23 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 เสาวลี แก้วช่วย
24 2564 ทบทวนสถานการณ์สุขภาวะเด็กไทย และความเหลื่อมล้ำตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการรายงานสถานการณ์สุขภาวะเด็ก ความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย และสถานะระบบข้อมูลสารสนเทศ ณัฐณีย์ มีมนต์
25 2564 ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สุณีย์ กัลยะจิตร
26 2564 การคลังสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศไทย อังสุมาลี ผลภาค
27 2564 P4H Asia Network Support, Partnership and Content Development อังสุมาลี ผลภาค
28 2564 โครงการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อริศรา เล็กสรรเสริญ
29 2564 การประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สุภาภรณ์ สงค์ประชา
30 2564 HIV self-testing with online supervision for Vietnamese MSM โธมัส อี. กวาดามูซ
31 2564 สถานการณ์เสี่ยง การรับรู้ และผลกระทบทางจิตใจ และผลการฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทักษะความคิดในการเผชิญกับปัญหาทางจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑลประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด: วิจัยในชั้นเรียน ดรุณี ภู่ขาว
32 2564 การบริหารจัดการสุขภาพกายและใจของตนเองเพื่อป้องกันและรักษา โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น ไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
33 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565-2569 พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
34 2564 การศึกษาข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ (Baseline) ของ IKRs และคาดการณ์แนวโน้มของตัวชี้วัดของแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม และแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
35 2564 การพัฒนาต้นแบบรายวิชาออนไลน์ทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แสงเทียน อยู่เถา
36 2564 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ: ศึกษากรณีนโยบายแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิต (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค) และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
37 2564 การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ด้านการอภิบาล (governance) ในทางสังคมศาสตร์ และนัยยะสำหรับโจทย์วิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะในอนาคต ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
38 2564 สถานภาพ ระบบและกลไกสนับสนุนการทำงานแบบสหวิทยาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
39 2564 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
40 2564 การสำรวจติดตามทัศนคติ การใช้ การแลกเปลี่ยน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกัญชาผ่านการสืบค้นทางทวิเตอร์ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์สื่อออนไลน์ Francois Rene Lamy
41 2564 บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันและอนาคต พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
42 2564 ความทุกข์ทางสังคม และการรับมือฝ่าวิกฤต โควิด 19 ของครอบครัวเปราะบางในเมือง เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
43 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลอ้อมน้อย เสรี วรพงษ์
44 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เสรี วรพงษ์
45 2564 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเพื่อหยุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย แสงเทียน อยู่เถา
46 2564 การเข้าถึงการรักษา HIV อย่างต่อเนื่องของกลุ่มชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในสถานการณ์ COVID-19 โธมัส อี. กวาดามูซ
47 2564 Religion, Ritual and Health in HIV-Affected Thai Communities โธมัส อี. กวาดามูซ
48 2564 ปรากฏการณ์ของความเบื่อหน่ายกิจกรรมออนไลน์ในยุควิกฤติ COVID-19 ต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติของวัยรุ่นสู่การสร้างแบบจำลองห้องเรียนเสมือนจริง โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
49 2564 Meeting the Children and Families’ needs: A Comparative Study of Private Sector Provision for Vulnerable Children and their families in Thailand กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา
50 2564 แนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คนางค์ คันธมธุรพจน์
51 2564 การประยุกต์ใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในยุคความปกติใหม่: การศึกษาแนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ธนากร มูลพงศ์
52 2564 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลภายในเพื่อการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ธีรเดช ฉายอรุณ
53 2564 การส่งเสริมการรู้เท่าทันสุขภาพเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานลูกจ้างทำความสะอาด ประศักดิ์ สันติภาพ
54 2564 พรรคการเมืองไทย และแนวทางการพัฒนาสู่สถาบันทางการเมือง พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
55 2564 โครงการประเมินผลปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการภารกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุณีย์ กัลยะจิตร
56 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
57 2564 โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
58 2564 โครงการการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุณีย์ กัลยะจิตร
59 2564 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565-2569 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
60 2564 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ความรุนแรงในประเทศไทย (Thailand Violence Index) ภายใต้โครงการ " โครงการข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยท้าทายไทย: สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)" ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
61 2564 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
62 2564 การประเมินเรือนจำต้นแบบ ปี พ.ศ.2563 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
63 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
64 2564 โครงการการจัดทำแบบประเมินความพร้อมก่อนปล่อยของเด็กและเยาวชน วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
65 2564 โครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
66 2564 โครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
67 2564 โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2564 วรรณชลี โนริยา
68 2564 ทบทวนนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนเชียงรายยุคหลังสงครามเย็นถึงยุคเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2534-พ.ศ.2558) ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
69 2564 บทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภัทรียา กิจเจริญ
70 2564 การศึกษาปริมาณขยะในครัวเรือนช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
71 2563 การบูรณาการการสหศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีพฤติกรรมเสพติดมากกว่า 1 ชนิดของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โธมัส อี. กวาดามูซ
72 2562 Addressing the continuum of care among high-risk Thai men โธมัส อี. กวาดามูซ
73 2561 โครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วุฒินันท์ กันทะเตียน
74 2560 “โอกาส” หรือ “ความท้าทาย” ของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
75 2024 test เสรี วรพงษ์