Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2017
ชื่อผลงาน สารสนเทศการมุ่งเน้นผู้เรียน: สู่การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา.
ประเภทผลงาน Journal
ประเภทวารสาร ระดับชาติ
เจ้าของผลงาน ดารภัค เย็นใจ, แสงเทียน อยู่เถา
ไฟล์ผลงาน Download
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ ารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
DOI
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้