Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2017
ชื่อผลงาน Landscape Architecture of Thai Temples, and Buddhist Integrated Learning and Health Promotion
ประเภทผลงาน Journal
ประเภทวารสาร ระดับชาติ
เจ้าของผลงาน วุฒินันท์ กันทะเตียน
ไฟล์ผลงาน ไม่มีไฟล์
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ Journal of Graduate Studies Review.
DOI
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา ภาควิชามนุษยศาสตร์