Research


Filter : Rows :

Author :
Title / Keyword :
ปี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ Action
1 2566 Factors Influencing Substance Use in Chiang Rai, Thailand เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
2 2566 Violence, trauma, and academic resilience of undergraduate students at Mahidol University เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
3 2565 Aging and Vulnerability: The Psychological Ramification of Financial Fraud on Seniors เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
4 2565 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฤษณ์ รักชาติเจริญ
5 2565 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการนำแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย คนางค์ คันธมธุรพจน์
6 2565 อิทธพลจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวกับผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำของไทยในความสัมพันธ์สามเส้า ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
7 2565 Social Participation Mechanisms in Governmental Response to COVID-19 in Thailand ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
8 2565 โครงการการพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาของ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
9 2565 Youth Empowerment and Awareness Raising on Climate Impact Reduction (เสริมพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาวะโลกรวน) ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
10 2565 ข้อมูลและสถิติจำนวนเตียงโรงพยาบาลและบุคลากรเพื่อการจัดการสารสนเทศในการจัดทำนโยบายการเพิ่มเตียงและบุคลากรสำหรับบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย แสงเทียน อยู่เถา
11 2565 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการนำแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
12 2564 ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สุณีย์ กัลยะจิตร
13 2564 โครงการการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุณีย์ กัลยะจิตร
14 2564 การประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สุภาภรณ์ สงค์ประชา
15 2564 การศึกษาข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ (Baseline) ของ IKRs และคาดการณ์แนวโน้มของตัวชี้วัดของแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม และแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
16 2564 การพัฒนาต้นแบบรายวิชาออนไลน์ทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แสงเทียน อยู่เถา
17 2564 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ: ศึกษากรณีนโยบายแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิต (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค) และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
18 2564 การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ด้านการอภิบาล (governance) ในทางสังคมศาสตร์ และนัยยะสำหรับโจทย์วิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะในอนาคต ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
19 2564 สถานภาพ ระบบและกลไกสนับสนุนการทำงานแบบสหวิทยาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
20 2564 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
21 2564 โครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
22 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เสรี วรพงษ์
23 2564 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเพื่อหยุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย แสงเทียน อยู่เถา
24 2564 แนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คนางค์ คันธมธุรพจน์
25 2564 การประยุกต์ใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในยุคความปกติใหม่: การศึกษาแนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ธนากร มูลพงศ์
26 2564 พรรคการเมืองไทย และแนวทางการพัฒนาสู่สถาบันทางการเมือง พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
27 2564 บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันและอนาคต พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
28 2564 ทบทวนนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนเชียงรายยุคหลังสงครามเย็นถึงยุคเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2534-พ.ศ.2558) ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
29 2564 โครงการประเมินผลปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการภารกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุณีย์ กัลยะจิตร
30 2564 โครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
31 2564 โครงการการจัดทำแบบประเมินความพร้อมก่อนปล่อยของเด็กและเยาวชน วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
32 2564 โครงการศึกษาแนวโน้มสถิติเรือนจำและประสบการณ์ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
33 2564 การประเมินเรือนจำต้นแบบ ปี พ.ศ.2563 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
34 2564 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
35 2564 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ความรุนแรงในประเทศไทย (Thailand Violence Index) ภายใต้โครงการ " โครงการข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยท้าทายไทย: สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)" ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
36 2564 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565-2569 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
37 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลอ้อมน้อย เสรี วรพงษ์
38 2560 “โอกาส” หรือ “ความท้าทาย” ของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
39 2556 แรงจูงใจ ชลธิชา ดิษฐเกษร