SDGs9

SDGs9

เป้าหมายที่ 9:  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

ปีงบประมาณ 2562

ชื่อบทความวิจัย สมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่องานวิจัย การส่งเสริมสมรรถนะด้านการลงทุนข้ามชาติในเขตภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษาการบริหารการลงทุนข้ามชาติ สาธารณูปโภคประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพของประเทศ และมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน หากพิจารณาถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยสร้างตลาดงาน และสร้างอาชีพอีกหลายแขนง ก่อให้เกิดการกระจายงาน และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น ได้รับผลจากทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และได้ยึดหลักการในการวางแผนในทุกมิติ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยประเทศไทยเริ่มเน้นหนักในการให้ความสำคัญต่อรายได้ของประเทศที่ได้รับจากเม็ดเงินภายนอก ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงตัวเลขติดลบของรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงติดลบบางช่วงปีเมื่อเทียบกับข้อมูลปีล่าสุด จากตัวเลขเชิงลบดังกล่าว ทำให้ตระหนักได้ว่า นโยบายการท่องเที่ยวในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยร่วมต่อการสร้างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศที่มีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทเรียนสำคัญที่ใช้ในการศึกษาคือ ความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสอดคล้องกัน และอาศัยความร่วมมือระหว่างกันหากเริ่มต้นจากเขตภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ประเทศที่มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติกับประเทศไทยนั้นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากมีความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Coordination)เปรียบเสมือนห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติหากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการอุปโภคและการบริโภคของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทยการศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและแนวโน้มการส่งเสริมเชิงนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากเป็นการสะท้อนถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนั้น ยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยในการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่สามารถเกื้อหนุนต่อกันได้ และผลการวิจัยนี้จะนำมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งทราบดีว่าจากพื้นฐานการแข่งขันทางระบบเศรษฐกิจดังกล่าว หากถอดบทเรียนจากแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะเปรียบเสมือนเพียงเหรียญด้านเดียวที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคเท่านั้น

การพิจารณาในทุกมิติและการพิจารณาบนบริบทที่สอดคล้องย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการบริหารประเทศ และจากความสำคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ และศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำซึ่งเปรียบเสมือนมุมมองอีกหนึ่งด้าน  เพื่อเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐในการกำหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจได้แท้จริงและมีเป้าประสงค์หลักที่จะดำเนินการในด้านใด และมีทิศทางในอนาคตต่อไปอย่างไร

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา           ชุดประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทย และสัญชาติลาว และผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสัญชาติไทยและสัญชาติลาว ด้วยหลักผสานข้อมูลต่อเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (Snowball   Sampling Technique) จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการดำเนินการวิจัยโดยการใช้แบบแนวการสัมภาษณ์ (Interviewing Guideline) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดและเป็นปัจจุบัน ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรสถานทูตไทยที่ดำเนินงานด้านการประสานงานทั้งนี้เนื่องจากพื้นฐานงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ดังนั้นขอบเขตด้านประชากรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ตามหลักจริยธรรมวิจัยในคนที่ได้กำหนดระเบียบการไว้การสัมภาษณ์ได้ขอรับข้อมูลเชิงปริมาณ หรือแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณจากระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์           1. เพื่อศึกษาเป้าประสงค์หลักของนโยบายส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Main target of the public policy to promote national economy) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. เพื่อศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณพิจารณาจากอัตรารายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism revenue growth rate from tourism promotion policies) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แหล่งทุนสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่ร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความร่วมมือ ระดับนานาชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์           หากพิจารณาเปรียบเทียบในบริบท (Context) ของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ หากมีการร่วมมือในการสร้างพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่กว้างยิ่งขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ จะเป็นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่ร่วมกันเพิ่มกว้างยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของความร่วมมือจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการถอดบทเรียน และเป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึงปฏิบัติ และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหากเศรษฐกิจใน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลการดำเนินงานของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเปรียบเทียบกับผลการท่องเที่ยวมีการตั้งข้อโต้แย้งว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีงบประมาณอย่างจำกัดต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในทางกลับกันการท่องเที่ยวของไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมากถึง 10,264.5 ล้านบาท (ประมาณ 3,191.7ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2555ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 22.3 ล้านคนซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงานของสำนักงานการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Department of Tourism Development, 2013, pp. 7-13) และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2555 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 983,928 ล้านบาทที่ได้รับผลจากการที่ประเทศไทยได้จัดสรรรายจ่ายงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอัตรารายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรส่งเสริมการโฆษณาการท่องเที่ยวผ่านสื่อภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยจัดในรูปแบบกิจกรรมในประเทศ และมีการเผยแพร่ภาพด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะสนับสนุนทำให้ประเทศได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พัชราวลัย จีนอนงค์,2559, 233-247.) ที่กล่าวว่าสื่อมัลติมีเดียเป็นการบูรณาการสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น นำเสนอสื่อรูปภาพ และเสียงบรรยาย ประกอบกัน จึงทำให้สามารถสร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น มีผลต่อรายได้ของประชาชน และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ธณัศวัล กุลศรี, 2559, 1-16.) ที่กล่าวว่าท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ที่ให้บริการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้เรื่องภาษาที่หลากหลายฝึกอบรมเรื่องการให้บริการที่ดีปรับปรุงสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการสนับสนุนให้เข้าใจร่วมมือและร่วมใจในการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

Web link อำงอิงการดำเนินงาน https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/152514/111288
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ (Impact) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์
ที่มาและความสำคัญ           ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อนำความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันอ้างอิงตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561) และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยยังคลาดเคลื่อนจากหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่แท้จริง เนื่องจากขาดตัวแทนที่แท้จริงเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความเห็นและผู้เข้าร่วมกระบวนการขาดอิสระในการแสดงความเห็น รวมถึงข้อจำกัดในเชิงเทคนิควิธีที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมฯ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่ผ่านมา คือ เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาควรทำการจำแนกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบก่อนออกแบบวิธีการรับฟังความเห็นที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ตามหลักการรวมผู้มีส่วนได้เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ในทางปฏิบัติ เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษามักใช้วิธีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบเป็นทางการกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมกันประกอบกับรายละเอียดโครงการมีความซับซ้อนและมักใช้ศัพท์เทคนิค ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการไม่เข้าใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมกับบริบทการประเมินผลกระทบของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์บริบทของประเทศไทยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ผู้ส่วนได้เสียสำหรับบริบทไทย และใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของกรณีศึกษา

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานที่ร่วมมือ
ระดับความร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 1. ผลวิเคราะห์บริบทของประเทศไทยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ผู้ส่วนได้เสียสำหรับบริบทไทย และใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของกรณีศึกษา

3. แนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

(Industry, Innovation and Infrastructure)

เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

Web link การดำเนินงาน (หากมี)
รูปภาพประกอบ (หากมี)

 

2022-06-09T11:35:57+07:00
X