โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดเวทีเสวนาระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และนักศึกษาที่เดินทางไปเข้าร่วมในสถานที่จริง เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษาหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และเพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol HIDEF ด้านทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ ประธานหลักสูตรเวชระเบียน สาขาเวชระเบียนในการบรรยายและตอบคำถามให้กับนักศึกษา และมีนางสาวชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริและนางสาวพัชราภรณ์ ศิริพงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศาสนากับการพัฒนา ภาควิชามนุษยศาสตร์แชร์ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Physical Exchange) ส่วนนางสาวอารยา มรรคมนตรี และนางสาวบัวขวัญ บุญเพ็ง นักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน สาขาเวชระเบียน นางสาวณัฐธิดา โพธิ์แก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ (Virtual Exchange) เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex
2021-11-15T12:39:03+07:00
X