คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

Congratulations

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Assoc.Prof. Dr. Patranit Srijuntrapun
on the promotion to Acting Deputy Dean for Research and Academic Services

และอาจารย์ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา
ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและติดตามงานเชิงบูรณาการ

and Lect. Dr. Kanthamanee Ladaphongphatthana
on the promotion to Assistant Dean for System Development and Integrative Monitoring

2022-02-02T14:49:24+07:00
X