โครงการศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

โครงการศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

“โครงการศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบเพื่อลดปัญหาขยะอาหารเชิงพื้นที่ในเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาของรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ซึ่งผลลัพธ์และความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับ คือ ชุมชนสามารถลดขยะอาหารในครัวเรือนได้ และ สามารถที่จะประเมินความสามารถของตนเองในการจัดการขยะอาหารในครัวเรือน/ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชุมชนในการจัดการขยะอาหาร การกำจัดขยะอาหาร และการจัดการขยะชุมชนของพื้นที่มรดกโลก นอกจากนั้น ยังเป็นลดงบประมาณของพื้นที่ในการจัดการและกำจัดขยะอาหารลงเป็นอันมาก และยังลดผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะอาหารที่มีเป็นจำนวนมากของในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลกให้งดงามอย่างยั่งยืน

2022-08-04T10:43:27+07:00
X