โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ

    1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “Japanese and Japanese Culture” ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร
   2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Groundwater System and Environmental Sustainability” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร
   นักศึกษาไทยที่สนใจขอทุน Jasso ในการเข้าร่วมโครงการ เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียน 2.30 จาก scale 3.00 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์)
    ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 และผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5 ขึ้นไป
    หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
2017-12-20T06:42:13+07:00
X