ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์  “เรื่องทุนวิจัย”

ข่าวที่ 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All : Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร. 0-7428-9211 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org

ข่าวที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการผ่านกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 

ข่าวที่ 3

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “Environmental Change and Management in Disruptive Age” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางอีเมล์ nida.c@.nida.ac.th และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวนิดา ชัยชิตาทร โทร. 02-727-3798

 

ข่าวที่ 4

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนันสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ funding.nvi.go.th หรือ โทร. 02-580-9729-31 และโปรดส่งเอกสารการขอรับทุนไปยังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าวที่ 5

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561” ภายใต้หัวห้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก โทร. 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 210, 228

โทรสาร 02-552-3513 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

ข่าวที่ 6

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ Thailand Quality Conderence & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2561

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โทร. 096-817-0406 หรือ 02-564-7000 ต่อ 71100

ข่าวที่ 7

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

ภาควิชาฟิสิกส์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์งานประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อม Link http://www.geophysics2018songkhla.sci.psu.ac.th/ (หรือสืบค้นจาก Google พิมพ์ geophysics 2018 เพื่อเข้า link ดังกล่าว) และผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ โทร. 074-28-8722-3, 8765

โทรสาร 074-558849

 

ข่าวที่ 8

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) เรื่อง “Blockchain in Education : The New Challenge for Acedemy Reform” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงาน ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.grad.cas.ac.th โทร. 043-246536-8 ต่อ 403 หรือ 097-303838

โทรสาร 043-246539 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

 

ข่าวที่ 9

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 17 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

ข่าวที่ 10

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล และจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th

 

ข่าวที่ 11

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “University In Disruptive Era” ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/ และสอบถามได้ที่งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-8641 หรือ E-mail : nrc@nu.ac.th

 

ข่าวที่ 12

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กำหนดจัดงาน Digital Social Innovation 2018 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221-223 อีเมล์ Tanya@absolutealliances.com

 

ข่าวที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วช 3502/ว 1302 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ

(Smart Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศิวัช รุจิรา โทร. 08-3073-0726

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน

 

ข่าวที่ 14

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference on Health Science : A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities) ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.med.msu.ac.th/intconference และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โทร. 043-712-992

โทรสาร 043-712-991

 

ข่าวที่ 15

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุนคปก. ซึ่งมีโครงการวิจัยร่วมมือกับนักวิจัยเยอรมัน สมัครขอทุนในโปรแกรม “PPP Year 2019/2020 TRF-DAAD Research Based Mobility Scheme” ซึ่งการให้ทุนนี้เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง สกว. กับ The German Academic Exchange Service (DAAD)

ประเทศเยอรมันนี

ทั้งนี้ผู้ขอทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/additional-grant/daad-th/ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

 

ข่าวที่ 16

แหล่งทุน Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for research and innovation เปิดรับข้อเสนอโครงการในกรอบวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

  1. Bioeconomy บริหารทุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  2. Infectious Diseases บริหารทุนโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการที่มีคู่ความร่วมมือ (partner) ระหว่างประเทศภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหภาพยุโรป จำนวนรวมอย่างน้อย 3 ประเทศ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropeifs2018 ได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2561 (12:00 (noon) CET/ 17:00 Jakarta time) และสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของการเสนอข้อเสนอการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sea-eu-ifs.eu/call/2nd-joint-call-thematic-areas-bioeconomy-and-infectious-diseases

 

ข่าวที่ 17

งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งว่าหากโครงการใดที่ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิเป็นนักบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนงานควรมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบงานทางการเงินและบัญชีในเบื้องต้น สำหรับงานทางการเงินและบัญชีที่สำคัญส่วนงานควรจัดหาบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทน โดยเป็นบุคคลที่ให้ความมั่นใจกับผู้ตรวจสอบทางบัญชีได้ว่าบุคคลนั้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีแต่ละโครงการและลงนามให้การรับรองข้อมูลในบัญชีได้ว่าทำถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บุคคลอื่น ในที่นี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ส่วนงานอาจจัดหาหรือจัดจ้างมาจากแหล่งต่าง ๆ แล้วแต่ความสะดวกของส่วนงาน

 

ข่าวที่ 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences)” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://hs.kku.ac.th/ichuso หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น หรือ นางสาวอัมพร รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2861 ต่อ 45448-49 หรือ e-mail : ichuso2018@gmail.com

ข่าวที่ 19

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.

เพื่อเข้ารับรางวัล“ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (Outstanding Royal Golden Jubilee Alumni Award 2018) ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://rgi.trf.or.th/graduates/ ทั้งนี้มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

และประกาศผลวันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

ข่าวที่ 20

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรร “ทุน คปก. แบบกลุ่ม” ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผู้ขอทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนด สิทธิผลประโยชน์การขอรับทุน และแบบฟอร์ม เพื่อสมัครขอทุน คปก. แบบกลุ่มได้ที่ http://rig.trf.or.th/maim/announcement/ทุน-คปก-แบบกลุ่ม/ โดยผู้ขอทุนสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rig.trf.or.th/rgjgroup/ ซึ่งเปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณ

2018-08-29T04:01:36+07:00
X