คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Asst. Prof. Dr. Mark Felix, Asst. Prof. Dr. Seung Chun Paek ภาควิชาสังคมและสุขภาพและ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ
1) Dr. Fan Yancun (Dean) and Dr Zhang Nan, School of Health Management, Inner Mongolia Medical University, China
2) Assoc. Prof. Dr. Laufred Hernandez (Chair), Department of Behavioral Sciences Faculty of Health Policy Studies (Health Social Science), University of the Philippines Manila, the Philippines
3) Dr. Poppy S. Winanti (Vice Dean for Research, Cooperation, Community Service and Alumni Affairs), Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, Indonesia
4) Prof. CHOI Hangsub (Chair) Department of Sociology, Kookmin University, South Korea
ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)
.
On 22nd March 2021 Dean Assoc. Prof. Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin chaired a meeting to begin preparations for an international conference with the Faculty of Social Sciences and Humanities of Mahidol University playing both a leading and collaborative role. She was joined by Asst. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assistant Dean for International Relations and Corporate Communication; Asst. Prof. Dr. Mark Felix and Asst. Prof. Dr. Seung Chun Paek from Department of Society and Health; and Miss Naphanat Kongkarat, Head of International Relations Section. The theme of the conference is “Prevention and Control of Emerging Diseases”. They were joined by the partners of International Society and Health Consortium, namely:
1) Dr. Fan Yancun (Dean) and Dr Zhang Nan, School of Health Management, Inner Mongolia Medical University, China
2) Assoc. Prof. Dr. Laufred Hernandez (Chair), Department of Behavioral Sciences Faculty of Health Policy Studies (Health Social Science), University of the Philippines Manila, the Philippines
3) Dr. Poppy S. Winanti (Vice Dean for Research, Cooperation, Community Service and Alumni Affairs) and Dr. Nurhadi (Vice Dean of Finance and Human Resource Affairs), Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, Indonesia
4) Prof. CHOI Hangsub (Chair) Department of Sociology, Kookmin University, South Korea
The meeting was held via Zoom application.
2021-03-23T13:44:29+07:00
X