คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,
อาจารย์ ดร. อังสุมาลี ผลภาค และ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ
Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work),
Head of Department of Social Security and Risk Management,
College of Public Administration, Zhejiang University ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)
2021-03-23T13:52:40+07:00
X