ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(เทียบโอน64)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(เทียบโอน64)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน (ระบบรับตรงโดยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามเอกสารแนบนี้

2021-05-05T13:42:51+07:00
X