หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาชีพเวชระเบียน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต
เพื่อปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความรักในการประกอบวิชาชีพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป
และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย
โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง webex online meeting

2021-07-05T16:12:47+07:00
X