Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 21
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลบางนายสี จ.พังงา
สถานที่ เทศบาลตำบลบางนายสี จ.พังงา
วันที่เริ่มโครงการ 07 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 21 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)