Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 24
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
สถานที่ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 08 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 27 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)