Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 36
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บางน้ำจืด
สถานที่ อบต.บางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 03 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์