Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 37
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
สถานที่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 17 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)