Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
วันที่จัดกิจกรรม 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 24 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลา 1 วัน
ชื่อกิจกรรม โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะภายใต้โครงการ Care the Whale ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทกิจกรรม บริหาร ทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์
ประเภทกิจกรรมย่อย สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกิจกรรม เปิดโครงการความร่วมมือฯ ,บรรยายหัวข้อ “โครงการ Care the Whale: ขยะล่องหน , บรรยายออนไลน์หัวข้อ ปฏิบัติการแยกแยะ ขยะล่องหน และเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการขยะภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ภาควิชา สำนักงานคณบดี