Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective) Course #48

รหัสรายวิชา สมมน 165
ชื่อรายวิชา มนุษย์กับการพัฒนา
หน่วยกิต 2-0-4
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective)
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2022
สถานะการเปิดสอน ปิดสอน
ผู้สอน