ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 2022-08-02T09:09:14+07:00

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
E-mail : sauwakon.rat@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : somboon.sir@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
E-mail : pratheep.cha@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ
E-mail : somsak.amo@mahidol.ac.th

รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
E-mail : wutthinant.kan@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : patranit.sri@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
E-mail : patreeya.kit@mahidol.ac.th

อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
E-mail : panchit.lon@mahidol.ac.th

อ.ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและติดตามงานเชิงบูรณาการ
E-mail : kanthamanee.lad@mahidol.ac.th

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
E-mail : attapol.kan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์
E-mail : somthop.thi@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
E-mail : pagorn.sin@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว
หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ
E-mail : darunee.phu@mahidol.ac.th

X