ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 - 2 โดย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มิถุนายน 23rd, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แฮปปี้แอโรบิค”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "แฮปปี้แอโรบิค" ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้คุณศุภพร เรืองศิลปานันต์ (ครูปริ้น) เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้

มิถุนายน 17th, 2021|

งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA" หนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพ MU AUN-QA” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม และกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคจากประสบการณ์จริงในการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการจัดออนไลน์ ผ่านทาง Mahidol WebEx

มิถุนายน 17th, 2021|

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

มิถุนายน 17th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วยทีมงาน . เนื่องในโอกาสที่คณะฯ ได้มี โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โครงการ Care the Whale: ขยะล่องหน" โดย คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหัวข้อ "ปฏิบัติการแยกแยะ ขยะล่องหน" โดย คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสไตล์ จำกัด (บรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex) และร่วมกันเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการขยะภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พฤษภาคม 24th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Asst. Prof. Dr. Mark Felix, Asst. Prof. Dr. Seung Chun Paek ภาควิชาสังคมและสุขภาพและ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ International Conference: Prevention and Control of Emerging Diseases จัดโดย International Society and Health Consortium: ร่วมกับ 1) Dr. Fan Yancun (Dean) and Dr Zhang Nan, School of Health Management, Inner Mongolia Medical University, China 2) Assoc. Prof. Dr. Laufred Hernandez (Chair), Department of Behavioral Sciences Faculty of Health Policy Studies (Health Social Science), University of the Philippines Manila, the Philippines 3) Dr. Poppy S. Winanti (Vice Dean for Research, Cooperation, Community Service and Alumni Affairs), Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, Indonesia 4) Prof. CHOI Hangsub (Chair) Department of Sociology, Kookmin University, South Korea ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) . On 22nd March 2021 Dean Assoc. Prof. Dr. Sauwakon Ratanawijitrasin chaired a meeting to begin preparations for an international conference with the Faculty of Social Sciences and Humanities of Mahidol University playing both a leading and collaborative role. She was joined by Asst. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assistant Dean for International Relations and Corporate Communication; Asst. Prof. Dr. Mark Felix and Asst. Prof. Dr. Seung Chun [...]

มีนาคม 23rd, 2021|
X