ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 2019-06-12T04:33:13+07:00

ประวัติคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน มีจุดกำเนิดมาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 การเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นปัจจุบัน เกิดขึ้นในปี พ.ศ 2507 โดยดำริของคณาจารย์และผู้รับผิดชอบในขณะนั้น ที่จะขยายมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ และมีความเห็นพ้องว่าควรขอพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ต่อมาจึงได้มีการขอพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ทรงไม่ขัดข้องที่จะพระราชทานนาม “มหิดล” ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แต่ขอให้ขยายมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้สมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำว่า

“ถ้าจะเพิ่มคณะขึ้นใหม่ ควรมีคณะสังคมศาสตร์อยู่ด้วย เพราะวิชาในหมวดสังคมศาสตร์นั้น แพทย์และผู้ที่ทำงานทางสาธารณสุข ควรจะรู้กัน”

ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม และนั่นคือจุดกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยผลแห่งการประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว

ในปี พ.ศ.2515 มหาวิทยาลัยเริ่มเตรียมการบริหารคณะ โดยแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อดีตอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการคณบดีท่านแรกของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภารกิจ เร่งด่วนในระยะแรก คือ จัดการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2517 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาศึกษาศาสตร์ และสำนักงานคณบดี และในปีต่อมา คณะฯจึง เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เริ่มต้นจากระดับปริญญาโทและขยายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2525 คณะฯได้ย้ายที่ทำการจากวิทยาเขตพญาไท มายังวิทยาเขตศาลายาในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยเป็นคณะแรกในวิทยาเขตศาลายาที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบัน (2561) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ภาควิชา 2 สำนักงานคณบดี  คือ

ภาควิชาสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา โดยแบ่งหลักสูตรที่เปิดสอนออกเป็น ปริญญาเอก 3 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาตรี 1 หลักสูตร มีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ อาชญวิทยาและงานยุติธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ เวชระเบียน

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ในสาขาวิชาด้านศาสนา และจริยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ในจำนวนนี้มีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 1 หลักสูตร มีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ ศาสนาเปรียบเทียบ ศาสนากับการพัฒนา และจริยศาสตร์กับการพัฒนา

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ทางด้านประชากร การศึกษา ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา โดยแบ่งหลักสูตรที่เปิดสอนออกเป็น ปริญญาเอก 4 หลักสูตร และปริญญาโท 3 หลักสูตร ในจำนวนนี้ เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร มีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา บริหารการศึกษา และบริหารการกีฬา

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยทางด้านสังคมและสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ ปริญญาเอก 2 หลักสูตร และปริญญาโท 3 หลักสูตร ในจำนวนนี้ เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิชาการและการบริหารงานด้านต่าๆ ของคณะฯ แบ่งออกเป็น 8 งานคือ งานบริหารทั่วไป งานคลังและสินทรัพย์ งานการศึกษาและและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา สื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน ผลักดันงาน วิจัยและบริการวิชาการในภาพรวมของคณะ เพื่อสู่ความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ โครงการจัดตั้งงานบริการวิชาการและสื่อสารสังคม และโครงการจัดตั้งงานห้องปฏิบัติการวิจัยทางสังคม

X