กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การบริหารการศึกษา

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548/2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548/2558
 • กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

การบริหารการวิจัย

 • แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • จรรยาบรรณการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • แนวทางมาตรฐานการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2553
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการจากงานประจำของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2558
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ.2551
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2561
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และการตรวจแก้บทความ พ.ศ.2561

การบริการวิชาการ

 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI พ.ศ.2558-2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

การบริหารจัดการ

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการ พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.2552
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • หนังสือมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management พ.ศ.2557
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 • ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2558

การบริหารการคลังและสินทรัพย์

 • ระเบียบ แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ
 • พระราชบัญญัติและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2019-07-04T08:49:17+07:00
X