Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 23
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม
สถานที่ อบต.ทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม
วันที่เริ่มโครงการ 20 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 20 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)