Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 35
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถานที่ อบต.ท่าไม้ จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 03 สิงหาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 02 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์