Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 38
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ จัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจประชาชน เทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม
สถานที่ เทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม
วันที่เริ่มโครงการ 01 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)