Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 41
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานที่ อบต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร
วันที่เริ่มโครงการ 10 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)