Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
วันที่จัดกิจกรรม 01 เมษายน 2564 ถึง 01 เมษายน 2564
ระยะเวลา 1 วัน
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564
ประเภทกิจกรรม บริหาร ทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์
ประเภทกิจกรรมย่อย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม ประกวดและรับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ภาควิชา สำนักงานคณบดี