Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
วันที่จัดกิจกรรม 02 พฤศจิกายน 2565 ถึง 02 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลา 0 วัน
ชื่อกิจกรรม การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของ ผศ. ดร. โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
ประเภทกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ประเภทกิจกรรมย่อย วิชาการ
รายละเอียดกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานประเภท โสตทัศนวัสดุ ชื่อผลงาน Quick Sloth English จำนวน 13 ตอน
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์