Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective) Course #1

รหัสรายวิชา สมมน 117
ชื่อรายวิชา สตรีกับการพัฒนา
หน่วยกิต 2 (2-0-4)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective)
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2021, 2/2021
สถานะการเปิดสอน เปิดสอน
ผู้สอน