Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ (SH General Education: GE) Course #2

รหัสรายวิชา สมมน 162
ชื่อรายวิชา เพศภาวะกับการพัฒนา
หน่วยกิต 2 (2-0-4)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ (SH General Education: GE)
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2021, 2/2021
สถานะการเปิดสอน เปิดสอน
ผู้สอน